کمک های مردمی

 

با توکل به خدا با دستان بندگی تان، به شوق نیکوکاری و نورانیت قلب هایتان، به ساختن و ماندگاری کرامت امیدواریم...

 

 

نیکان
نیکان

پرداخت کمک مالی

پرداخت آنلاین صدقات و کمک های مالی